Our website is currently down for maintenance. We expect to be back in couple hours.
Please allow access to your microphone to continue…
You are reaching maximum record time. Recording will be stopped in {0}
Click the button to start recording…
00:00
กำลังประมวลผล...
Your browser is not supported
To use this website, we recommend the latest version of Chrome or Firefox.
Online Voice RecorderOnline Voice Recorder
Voice Recorder ของเราเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สะดวกและเรียบง่ายที่สามารถใช้งานได้เลยในเบราเซอร์ของคุณเอง ช่วยให้คุณบันทึกเสียงโดยใช้ไมโครโฟนแล้วเก็บบันทึกเป็นไฟล์ mp3
ใช้งานได้ฟรีใช้งานได้ฟรี
Voice Recorder นั้นฟรี ไม่มีการชำระเงินแอบแฝง ค่าธรรมเนียมการเปิดการใช้งาน หรือการเรียกเก็บเงินคุณสมบัติพิเศษใด ๆ
การตัดเสียงเงียบออกโดยอัตโนมัติการตัดเสียงเงียบออกโดยอัตโนมัติ
Voice Recorder ตรวจจับส่วนที่เป็นเสียงเงียบที่ตอนต้นและตอนท้ายของการบันทึกเสียงแล้วลบออกไปให้คุณ
ตัดการบันทึกของคุณตัดการบันทึกของคุณ
หลังจากการบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถตัดส่วนที่คุณต้องการจริง ๆ ออกมาได้
รับประกันความปลอดภัยรับประกันความปลอดภัย
เรารับประกันว่าแอปของเราปลอดภัย ทุกสิ่งที่คุณบันทึกนั้นเข้าใช้งานได้แค่คุณคนเดียว: ไม่มีสิ่งใดอัปโหลดเข้าไปเก็บยังเซิร์ฟเวอร์ของเราเลย
การตั้งค่าไมโครโฟนการตั้งค่าไมโครโฟน
คุณสามารถปรับการตั้งค่าไมโครโฟนของคุณได้โดยใช้เครื่องมือ Adobe Flash Player (การลดเสียงสะท้อนและการปรับระดับเสียง)